Yamaha XJ Club Nederland

Dit privacy statement is van toepassing op de vereniging Yamaha XJ Club Nederland (verder genoemd de vereniging) en alle evenementen welke deze vereniging organiseert. Het geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onze contactgegevens treft u onder aan dit document aan.

Wanneer u lid bent geworden van onze vereniging maakt vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om het lidmaatschap te kunnen effectueren. Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, kunt u geen lidmaatschap aangaan bij onze vereniging.

Deze gegevens zijn nodig voor de volgende zaken:

 •  interne gebruikers administratie op ons forum met daaraan gekoppelde toegangsrechten en website statistieken;
 • een sluitende ledenadministratie en daaraan gekoppelde financiële administratie (alleen voor clubleden zoals benoemd in de statuten);
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de vereniging voor leden van de vereniging.
 • Om in geval van nood tijdens een evenement een aangegeven persoon te kunnen bereiken.
 • het versturen van uitnodigingen (na toestemming betrokkene).

Voor de bovenstaande zaken kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum;
 • overige gegevens : informatie voor gebruik van onze website zoals een gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Dit betekent met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van u persoonlijk.
Een afwijking hiervan als wij dit wettelijk verplicht worden, dit zullen wij dan aan u melden
Uw persoonsgegevens worden ook niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bewaartermijn:
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De financiële administratie, waaraan gekoppeld een deel van de ledenadministratie, wordt conform de fiscale regelgeving 7 jaar bewaard.
Foto’s gemaakt tijdens evenementen waar u of uw voertuig op zichtbaar zijn worden bewaard en getoont op onze website gedurende de levensduur van de vereniging, bij deze foto’s zullen nooit en te nimmer persoonsgegevens worden getoond of zijn te relateren aan persoonsgegevens anders dan te achterhalen op kenteken via bijvoorbeeld het publieke deel van de website van het RDW.

Inzage en verwijdering
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en of foto’s, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en of foto’s. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Website en Forum:
U kunt op het forum van de website zelf persoonlijke informatie onderhouden voor profilering op onze website zoals beroep, hobby’s, type motor, motor geschiedenis, links naar een eigen website en naar profielen op sociale netwerken. Deze informatie is onderdeel van uw gebruikersprofiel op het forum en deze kunt u ten allen tijde inzien en beheren op de het forum door in te loggen in uw account. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u het mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.
Daar u hier zelf gegevens kunt plaatsen kan de vereniging hier ook geen enkele verantwoording voor nemen.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • een ieder is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies:
Als je onze website bezoekt, kunnen wij of onze gemachtigde dienstverleners cookies en andere gelijkaardige technologieën gebruiken met het oog op een betere, snellere en veiligere ervaring.

Klachten:
Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Vanzelfsprekend nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Wijzigingen:
Wijzigingen in onze inzichten, statuten of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt; www.xj-club.nl . Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegenYamaha XJ Club Nederland
Tasveld 13
Ijsselstein 
bestuur@xj-club.nl